สาธารณรัฐใหม่ (The New Republic) สู่พระราชดำริทางการปกครองของสยาม
227 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เมื่อกว่าร้อยปีก่อน มกุฎราชกุมารแห่งสยามทดลองการปกครอง "สาธารณรัฐใหม่" สู่พระราชดำริทางการปกครองของสยาม จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เสนอตอน The New Republic

"สาธารณรัฐใหม่" แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

• เรามักได้ยินนักประวัติศาสตร์พูดกันเสมอว่า บ้านเมืองไทยโชคดีที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ส่งต่อไม้แห่งความเชี่ยวชาญได้เหมาะแก่กาลเวลาและกาลสมัย

• เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 6 ยังเป็นมกุฎราชกุมารศึกษาอยู่ที่อังกฤษ ทรงใช้เวลาบ่มเพาะวิชาการเมืองการปกครองอยู่ในประเทศแม่แบบประชาธิปไตย ทำให้ทรงรู้จักการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี ในเวลาต่อมา ก่อเกิดเป็นบทบาทของกษัตริย์ที่วางรากฐานประชาธิปไตยของบ้านเมือง

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย