มีอะไรใต้ทะเลลึก
288 views
0
0
"อ.ดร.ชวลิต เจริญพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

มีอะไรใต้ทะเลลึก
• เราสำรวจใต้ทะเลลึกไปทำไม ลึกลงไปในสภาพแวดล้อมมืดมิดขนาดนั้นมีอะไรให้ศึกษาอย่างนั้นหรือ
• ทำไมลักษณะทางกายภาพของสัตว์ใต้ทะเลลึกจึงมีรูปทรงแปลกตา
• ทำไมสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกได้รับผลกระทบจาก Climate change เช่นเดียวกัน
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.ชวลิต เจริญพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย