สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
58 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร รองศาสตราจารย์ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย