ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
73 views
0
0
"อ.ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "

ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: อ.ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย