การเมืองเรื่องน่ารู้ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 : ที่มาและความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
48 views
0
0
ที่มาและความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

- ในสัปดาห์นี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งว่างเว้นไปนานตั้งแต่ปี 2557 ที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดอำนาจ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญมาก ที่ผ่านมาหลายคนยังไม่เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญตรงนี้มากนัก

- สะท้อนถึงระบบการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างการระบบความรู้พื้นฐานเชิงโครงสร้างการปกครอง การบริหารของประเทศได้ ที่ผ่านมาทำให้มีสมมติฐานอย่างหนึ่งถึงความล้มเหลวในประชาธิปไตยของไทย ที่ไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ไม่เห็นถึงความสำคัญอย่างแท้จริง ทำให้เป็นสาเหตุเกิดการปฏิวัติรัฐประหารจากทหารอยู่บ่อยครั้ง ประชาชนไม่รู้สึกถึงความเดือดร้อนถึงประชาธิปไตยที่หายไป

- ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต การลริหารปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนปี 2500 โดยมีกฎหมายสุขาภิบาล เทศบาล จนมาสู่กฎหมายการบริหารราชการส่วนจังหวัด จนมาสู่การเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจในช่วงปี 2530 จนเกิดความตื่นตัวและพัฒนาชุมชน ซึ่งการกระจายอำนาจนี้ทำให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง

- หลังจากที่มีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ทำให้เกิดข้อเรียกร้องในการปกครองในระดับตำบล ซึ่งเป็นระดับล่างสุด โดยในอดีตเคยมีกฎหมายเทศบาลตำบล ที่ทำให้มีการแบ่งพื้นที่ไม่ชัดเจน จนนำมาสู่การพิจารณากฎหมายใหม่ในปี 2537 จนนำมาสู่การยกฐานะจากสภาตำบลมาสู่องค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงปี 2538-2540 จนกระทั่งปัจจุบันได้เป็นองค์กรบริหารส่วนตำบลเกือบทั้งหมด และไม่มีสภาตำบลแล้ว

- จากการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ได้ทำให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจการเลือกตั้งระดับต่างๆ ซึ่งมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้ว และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แต่ก็ยังเหลือการเลือกตั้งอีก 3 ส่วนที่ยังไม่ถูกปลดล็อคคือ เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และ เทศบาลเมืองพัทยา ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่

- การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครก็ถือว่ามีความสำคัญ เพราะบ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางทางการเมืองของประเทศ ซึ่งการตัดสินใจจะมีให้มีการเลือกมีตัวแปรหลายข้อ เช่นการควบคุมกลไกทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร

- หลังจากนี้จะมีการจับตาอยู่ว่า การบริหารงานในระดับท้องถิ่นเช่นเทศบาล จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู้ที่ดีขึ้นอย่างไร การบริหารงานจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่เป็นสิ่งที่น่าติดตาม