ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น จ.สระบุรี
407 views
0
0
"รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

• จุดเริ่มต้นของโครงการฯ สู่การเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี

• การเลี้ยงโคนมในเขตร้อนอย่างประเทศไทย จริงๆ แล้วเป็นเรื่องยาก จึงเป็นโจทย์สำคัญว่าทำอย่างไรให้โคนมสามารถให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโคนมอยู่ในแผนพัฒนาของจังหวัดสระบุรี จึงเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

• มีอะไรในศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น

• การสร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ เพื่อทำให้อุตสาหกรรมโคนมเติบโตอย่างยั่งยืน
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น