ความสำคัญ ประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมาย ของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
74 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - คุณวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรองโฆษกกระทรวงการคลัง
ประเด็น - ความสำคัญ ประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมาย ของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึง ความสำคัญ ประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมาย ของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ว่า โดยลักษณะการออมกำหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่าย แบ่งเป็น ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ปีที่ 7-9 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของค่าจ้าง ปีที่ 10 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7-10 ของค่าจ้าง โดยกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน กรณีลูกจ้างเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว หากลูกจ้างและนายจ้างต้องการส่งเพิ่ม สามารถส่งเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยไม่จำกัดเพดานค่าจ้าง

รายการเจาะข่าวเช้านี้