สถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
95 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ
ตำแหน่ง - รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประเด็น - สถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในปี 2563 ลดลงเล็กน้อย จากปี 2562 โดยจากข้อมูลการช่วยเหลือช่วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในปี 2563 มีประมาณ 1,456 เหตุการณ์ ในกลุ่มนี้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 1,146 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 17 ปี ร้อยละ 37 โดยผู้ที่กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง พร้อมระบุว่า เหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่กระทรวงให้ความช่วยเหลือเป็นการกระทำความรุนแรงด้านร่างกาย โดยจากสถิติพบว่า การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก และเยาวชน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้กระทำความรุนแรงเมาสุรา เสพยาเสพติด มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการหึง หวง และนอกใจ

รายการเจาะข่าวเช้านี้