เล่าเรื่องการตลาด 5.0 : ประเด็นสำคัญในหนังสือและแนวคิดการตลาดจากผู้เขียน
156 views
0
0

เล่าเรื่อง Marketing 5.0 ถอดประเด็นสำคัญในหนังสือและเก็บตกแนวคิดการตลาดเพิ่มเติมโดย Hermanwan Kartajaya หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Marketing 5.0

การตลาด 5.0

หนังสือ Marketing 5.0 มีผู้เขียนสามคนคือ Philip Kotler, Hermanwan Kartajaya, Iwan Setiawan

ความแตกต่างของการตลาด 1.0 ถึง 5.0
1.0 มุ่งเน้นตัวสินค้าเป็นสำคัญ
2.0 เริ่มต้นคิดจากความต้องการของลูกค้า
3.0 การตลาดดูแลแค่ลูกค้าไม่พอ ต้องดูแลคนในสังคมและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในสังคมด้วย
4.0 เปลี่ยนจากการตลาดแบบเดิม เข้าสู่โลก Digital Marketing
5.0 Technology for Humanity เกิดจาก 3.0+4.0 คือเอาคนรวมกับดิจิทัล เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ครบถ้วน

5 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกการตลาด เพื่อเข้าใจการตลาด 5.0
1. Data-Driven Marketing โลกดิจิทัลต้องใช้ข้อมูลให้เป็น
2. Agile Marketing รู้จักทิ้งท่ามาตรฐานการตลาดแบบเดิมให้เร็วและไปต่อให้เร็ว
3. Predictive Marketing ทำการตลาดอะไรต้องพยากรณ์ผลได้
4. Contextual Marketing สามารถยิงข้อมูลการตลาดให้ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่มได้
5. Mixed Reality รู้จักทำการตลาดทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน

แนวคิดการตลาดเพิ่มเติมจาก Hermanwan Kartajaya หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Marketing 5.0

• อย่างที่บอกไปแล้วว่าการตลาด 5.0 คือการรวม 3.0 และ 4.0 ดังนั้นควรอ่านหนังสือการตลาด 3.0 และ 4.0 ด้วย เพื่อเข้าใจ 5.0 ได้ดียิ่งขึ้น
• Marketing 6.0 กำลังมาในอีกสองปีข้างหน้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Entrepreneurial marketing นั่นคือ ต่อไปนี้การทำการตลาดจะเป็นเรื่องกลยุทธ์การตลาดอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แต่ต้องเข้าใจการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการด้วย เหมือนผู้ประกอบการที่ต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจ

รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย