การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมและโรคที่มักพบในโคนม
296 views
0
0
"รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมและโรคที่มักพบในโคนม
• จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมและต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของจังหวัดสระบุรี
• ปัญหาที่มักพบในการเลี้ยงโคนม
• โรคที่มักพบในโคนมและส่งผลต่อคุณภาพน้ำนม
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น