หุ่นยนต์ช่วยสอน ช่วยเรื่องการเรียนได้อย่างไร
110 views
0
0
"คณะครุศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"TARAL" หุ่นยนต์ช่วยสอน ช่วยเรื่องการเรียนได้อย่างไร

TARAL หุ่นยนต์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก

ผู้สอน
สามารถใส่เนื้อหาลงบนระบบ ซึ่งในระบบสามารใส่สื่อได้หลากหลาย เช่น วิดีทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลิงก์ URL นอกจากนี้ผู้สอนสามารถทำการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดยสร้างแบบทดสอบให้ผู้เรียน เช่น แบบปรนัย แบบเติมคำตอบ เป็นต้น

ผู้เรียน
เรียนรู้เนื้อหาตามที่ผู้สอนกำหนดไว้ และมีการเสริมแรงคือ ผู้เรียนต้องเลือกตัวอวตารของตนเองในการเรียน จากนั้นต้องเลี้ยงตัวอวตารให้เติบโตโดยการทำแบบทดสอบที่ผู้สอนกำหนด เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับ QR code ที่เป็นอาหาร เมื่อสแกน QR code กับหุ่นยนต์ ตัวอวตารบนระบบ LMS จะขึ้นระดับ Up Level ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการจูงใจและเป็นความท้าทายในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ระบบ Learning Management System (LMS)

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย