รังสียูวี
223 views
0
0
"อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

รังสียูวี
• รู้จักความแตกต่างของรังสียูวีเอ-บี-ซี
• ผลของรังสีแต่ละประเภทต่อมนุษย์
• เรามักได้ยินแต่รังสีที่ให้โทษ รู้ไหมว่ารังสีมีประโยชน์ไม่น้อยเลย

รังสียูวีซี
• รังสียูวีซีฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ เป็นความจริงหรือ
• รังสียูวีซีมาจากไหน เรานำรังสียูวีซีมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง อะไรคือข้อจำกัดของรังสียูวีซี
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย