พระราชกำหนดแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย
61 views
0
0
"รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

พระราชกำหนดแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย