แนวทางเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
13 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางอรนุช ชัยชาญ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริม คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563