กระดูก
144 views
0
0
"อ.สพ.ญ.ดร.วัชราภรณ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"กระดูก" เป็นเนื้อเยื่อ คนมักเข้าใจว่ากระดูกมีความแข็งแรง ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่ความจริงแล้วกระดูกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามช่วงอายุ สร้างและสลายได้

• แคลเซียมสำคัญกับกระดูก เป็นเหมือนซีเมนต์ที่ทำให้กระดูกคงรูปอยู่ได้

• ร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างแคลเซียมเองได้ ส่วนใหญ่อาศัยจากอาหาร

• แคลเซียม ถ้าไม่ได้จากนมจะได้จากอาหารใดบ้าง

• เมื่อคนอายุมากขึ้น ทำไมมวลกระดูกจึงลดลง (กระดูกบาง)

• กระดูกพรุนเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพ เราจะไม่รู้จนกว่าตรวจเจอหรือกระดูกหักจากอุบัติเหตุ ซึ่งกว่าจะรู้ก็มัก
เป็นปลายทางแล้ว ดังนั้นการป้องกันจึงดีกว่าแก้

• โรคที่ทำให้กระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติ

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.สพ.ญ.ดร.วัชราภรณ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย