ผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
42 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ