สถานการณ์การเมืองในเมียนมาร์ และท่าทีนานาชาติต่อสถานการณ์ในประเทศ
76 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - สถานการณ์การเมืองในเมียนมาร์ และท่าทีนานาชาติต่อสถานการณ์ในประเทศ

ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์การเมืองในเมียนมาร์ และท่าทีนานาชาติต่อสถานการณ์ในประเทศ ว่า ถึงแม้ที่ประชุมอาเซียน จะมีฉันทามติ 5 ข้อ โดยเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาร์ยุติความรุนแรงในทันที และอาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ มองว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในเมียนมาร์จะยังคงเกิดขึ้นต่อไป และคาดว่าจะมีแรงงานเมียนมาร์อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้