ไซเตส (CITES)
88 views
0
0
"รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ "

"ไซเตส" (CITES) เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อปกป้องสัตว์ป่าและพืชป่าสายพันธุ์ต่าๆ จากการค้าขายระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้พืชและสัตว์เหล่านั้นถูกคุกคามจากธรรมชาติของพวกมัน ไซเตสสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรต่อวิชาชีพสัตวแพทย์

CITES ย่อมาจาก Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย