การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหารริมบาทวิถี (ตอนที่ 1)
96 views
0
0
"รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหารริมบาทวิถี (ตอนที่ 1)
ความปลอดภัยทางอาหารเป็นหน้าที่หนึ่งของวิชาชีพสัตวแพทย์
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย