เมืองเดินได้ เมืองเดินดี
218 views
0
0
"ผศ.ดร.ดร.นิรมล เสรีสกุล ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"เมืองเดินได้ เมืองเดินดี" เป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อต้องการทำให้เมืองน่าอยู่มากขึ้นผ่านการเดิน เพราะการเดินเป็นเรื่องพื้นฐานที่บ่งบอกสภาพแวดล้อมของเมือง ไม่เพียงแค่ 'เดินได้' แต่ต้อง 'เดินดี' ด้วย

• การถึงจุดหมายด้วยการเดิน หมายถึง ต้องเดินสะดวก ปลอดภัย และน่าเดิน
• เมืองที่เอื้อให้เกิดการสัญจรทางเท้าเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
• พื้นที่สาธารณะเปรียบเสมือตัวชี้วัดของเมือง
• การออกแบบทางเดินให้คนอยากเดิน และต้องเป็นมิตรกับคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
• การเดินเป็นทุนทางสุขภาพที่ดีต่อคนในสังคม
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ดร.นิรมล เสรีสกุล ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)