การเรียนการสอนแบบออนไลน์กับคุณภาพการศึกษาไทย : การปรับตัว ผลกระทบ และมาตรฐานการศึกษา
74 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.อุดม วงษ์สิงห์
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ประเด็น - การเรียนการสอนแบบออนไลน์กับคุณภาพการศึกษาไทย : การปรับตัว ผลกระทบ และมาตรฐานการศึกษา

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษาจากการเรียนออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จากเดิมที่ค่าคะแนนของ PISA ในการอ่านและวิเคราะห์ของเด็กนักเรียนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่แล้ว เมื่อมาพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซ้ำ ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน เกิดการเรียนออนไลน์หลากหลายรูปแบบ แต่เนื้อหาการเรียนการสอนไม่ได้มีการให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างรอบด้าน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนด้วยกันที่หายไปหรือลดลงไป ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนไทยอาจจะลดลงไปประมาณร้อยละ 20-25 ซึ่งยกตัวอย่างในประเทศสิงคโปร์ ที่แม้จะมีการเรียนออนไลน์แต่ด้วยความคุ้นเคยและเตรียมการมาเป็นอย่างดี จึงได้ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น จึงทำให้การเรียนของประเทศสิงคโปร์เกิดปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ขณะเดียวกันครูในระบบการศึกษาประมาณกว่า 400,000 คน ต้องเป็นบุคคลหน้าด่านในการทำงานกับเด็ก ซึ่งจำเป็นจะต้องให้เด็กได้เกดิการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งอาจจะมีการออกแบบวิธีการสอนใหม่ ที่ไม่ได้สอนเหมือนอยู่ในชั้นเรียน แต่ต้องหาวิธีกระบวนการเพื่อให้เด็กนั้นมีความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เด็กกำลังเรียนอยู่ รวมถึงให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและความเป็นไปของสังคมโลกอีกด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้