มองภาพอนาคตเมืองผ่านย่าน 'กะดีจีน'
157 views
0
0
"ผศ.ดร.ดร.นิรมล เสรีสกุล ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

มองภาพอนาคตเมืองผ่านย่าน 'กะดีจีน'
การฟื้นฟูย่านกะดีจีน สะท้อนภาพอนาคตเมืองได้อย่างไร โอกาสและความท้าทายในการเชื่อมโยงคุณค่าทางพหุวัฒนธรรมกับวิถีเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ดร.นิรมล เสรีสกุล ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS)