ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ
217 views
0
0
"ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "

มีการประเมินว่าระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายมหาศาล และเราอาจกำลังเดินถึงจุดที่หันหลังกลับไม่ได้แล้ว (point of no return)

• เวลามองปัญหาสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ ไม่ควรมองแยกกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (การผลิตและการบริโภค) ส่งผลต่อโลกในทางสิ่งแวดล้อมด้วย
• ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมมักไม่ถูกคิดในทางเศรษฐศาสตร์
• การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถไปด้วยกันได้กับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีคำว่า “Green Economy” เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย