ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีบังคับให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีน
203 views
0
0
"ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

จากกรณีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์มีการออกคำสั่ง เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สรุปประเด็นได้ว่า

1. ให้คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด-19
2. หากตรวจพบว่าใครมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ามารับการฉีดวัคซีน
3. หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะมีบทลงโทษ

นำไปสู่ประเด็นคำถาม หากประชาชนปฏิเสธการเข้ารับการฉีดวัคซีน รัฐสามารถเข้าไปบังคับและสั่งให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่ อย่างไร

รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย