คนสูงอายุในโควิด-19 | จุฬาปริทรรศน์
137 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 23 พ.ค. 64
ติดตามเรื่องราวของคนสูงอายุในโควิด-19 กับ...
- ปัญหาสุขภาพ-ปากท้อง
- ความเหลื่อมล้ำในเมือง
- มาตรการเยียวยา

โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
คณบดี วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค