ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องสมาชิกภาพ ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
114 views
0
0
"รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องสมาชิกภาพ ส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย