วันดื่มนมโลก
111 views
0
0
"ผศ.น.สพ.ธนศักดิ์ บุญเสริม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

• 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
• คนไทยกับการบริโภคน้ำนม
• คำแนะนำสำหรับคนที่มีอาการแพ้น้ำนม
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.น.สพ.ธนศักดิ์ บุญเสริม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย