ดุสิตธานี เมืองจำลองของพระมหาธีรราชเจ้า (ตอนที่ 2)
169 views
0
0
"ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"ดุสิตธานี" ธานีเล็กๆ ที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงสร้างให้เป็นเมืองจำลอง รับฟังเรื่องราวความเป็นมาและความน่าสนใจของเมืองที่เป็นมากกว่าการปกครอง

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย