การประกวดสุนัขกับการพัฒนาสายพันธุ์
163 views
0
0
"ลดาวัลย์ โชติธาดา ผู้เพาะพันธุ์และกรรมการตัดสินสุนัข"

"การประกวดสุนัข" วัตถุประสงค์ก็เพื่อประเมินการเพาะพันธุ์ เพื่อเลือกตัวที่ดีที่สุดหรือสายพันธุ์ที่ดีไปเพาะพันธุ์ต่อในรุ่นต่อไป

• รับฟังประสบการณ์จากเวทีประกวดสุนัข เกณฑ์การตัดสินและมาตรฐานของสายพันธุ์
• สุนัขสายพันธุ์ไทยที่เป็นที่นิยมในการประกวดเวทีนานาชาติ
• คำแนะนำหากอยากเอาสุนัขเข้าประกวด ต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไร
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ลดาวัลย์ โชติธาดา ผู้เพาะพันธุ์และกรรมการตัดสินสุนัข