แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท
72 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางแพตริเซีย มงคลวณิช
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ประเด็น - แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

นางแพตริเซีย มงคลวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ว่า พระราชกำหนดฉบับดังกล่าว มีการกำหนดแผนการใช้เงินกู้อย่างชัดเจน โดยการใช้จ่ายต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงาน โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยเหลือประชาชนทุกสาขาอาชีพ วงเงิน 300,000 ล้านบาท และแผนงานหรือโครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 170,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข หากมีความประสงค์ที่จะต้องใช้เงิน สามารถที่จะยืดหยุ่นทั้ง 3 แผนงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์มาอย่างชัดเจน