ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจำกับชีวิตต้องขังที่กำหนดสุขภาพ
54 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ตำแหน่ง นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม