แนวทาง โคก หนอง นา โมเดล เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์ โควิด-19
116 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ตำแหน่ง - อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็น - แนวทาง โคก หนอง นา โมเดล เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์ โควิด-19

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการพัฒนาโคก หนอง นาโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้เศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โครงการได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานไว้ให้กับประชาชน โดยชื่อโคกหนองนาโมเดล เป็นชื่อที่มีความเข้าใจง่าย ซึ่งมาจากหลักการพื้นที่ต้องมีโคกสูง มีหนองเพื่อเก็บน้ำ และมีการทำนาเพื่อให้มีข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีนี้ถือเป็นทางรอดที่ทุกคนควรจะช่วยกันทำให้เกิดขึ้นได้จริง โดยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของประชาชน จึงต้องนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติ

ขณะเดียวกันกรมก็ได้เป็นเจ้าภาพในการนำทฤษฎีนี้มาใช้ ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และได้ขยายรูปแบบเป็นโคก หนอง นาโมเดลตั้งแต่ปี 2562 โดยได้เริ่มต้นที่ 1,500 ครัวเรือน และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน