บทบาทของสัตวแพทย์กับการประกวดสุนัข
74 views
0
0
"ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

บทบาทของสัตวแพทย์กับการประกวดสุนัข
การประกวดสุนัข ไม่ได้ดูแค่ความสวยตามลักษณะสายพันธุ์ แต่ต้องดูสุขภาพของสุนัขด้วย สัตวแพทย์เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างไร
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย