จัดอีเวนต์หรือกิจกรรมอย่างไรได้รักษ์โลกไปด้วย ภารกิจจัดการขยะที่ต้นทาง
136 views
0
0

การจัดการขยะที่ต้นทาง
• ความคืบหน้าโครงการ Envi Mission ปี 2 ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน “Waste a moment” มีตัวอย่างการจัดการขยะภายในโรงเรียน โดยสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นอีกหนึ่งวิธีจัดการขยะที่ต้นทาง

• การคัดแยกขยะมักเป็นปัญหาเวลาที่ต้องจัดกิจกรรมอยู่เสมอ เพราะคนยังคงทิ้งขยะรวมกันในถังใบเดียว

• จัดอีเวนต์หรือกิจกรรมอย่างไรได้รักษ์โลกไปด้วย เป็นการช่วยเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทาง
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ ดร.พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย