การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
112 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประเด็น - การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ว่า ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณารับหลักการวาระแรกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ ผลมติรับหลักการวาระหนึ่งเพียง 1 ฉบับ คือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอประเด็นระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ด้วยมติเห็นชอบ 552 เสียง แบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. 342 เสียง และ สมาชิกวุฒิสสภา 210 เสียง ส่วนไม่เห็นชอบ 24 เสียง และงดออกเสียง 130 เสียง โดยความเห็นของ ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นด้วย ขณะที่ ส.ว. ก็ไม่ได้ขัดข้อง เนื่องจากเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบรรดา ส.ว. ดังนั้นจึงสนับสนุนในญัตติดังกล่าว แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างเกี่ยวกับร่างที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย กับร่างที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ โดยทั้งสองฉบับเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ ส.ว.ส่วนใหญ่งดออกเสียงให้กับพรรคเพื่อไทย เป็นการสะท้อนถึงการแสดงจุดยืนทางการเมือง เพื่อสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ขณะเดียวกันข้อบกพร่องที่สำคัญสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ร่างฉบับอื่น ๆ ได้เสียงส่วนใหญ่เกิน 376 เสียง แต่ไม่ผ่านรัฐสภา เนื่องจากเสียง ส.ว.ไม่ถึง 1 ใน 3 จึงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่า เสียงข้างมากพ่ายแพ้ให้กับเสียงข้างน้อย จึงอาจขัดกับมติของเสียงส่วนใหญ่ที่ใช้ในระบบประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นอื่นๆ อาจไม่สามารถแก้ไขได้