ขยะพลาสติกจากการสั่งอาหารออนไลน์
237 views
0
0
"ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สัดส่วน "ขยะพลาสติก" เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แม้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามีความจำเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับความสะอาดปลอดภัย แต่ในประเด็นสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกยังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องหาทางออก ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและจะทำอย่างไรให้เกิดการจัดการขยะที่ดีในระยะยาว

• วัสดุทดแทนพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ทางเลือกในราคาที่เข้าถึงได้
• การจัดระบบแยกขยะหลังการบริโภค
• ไม่ได้ให้เลิกใช้พลาสติก แต่ใช้อย่างรู้วิธีจัดการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วย เพราะต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมมีราคาสูงมาก
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย