เทคนิคการฟังสำหรับผู้นำ
221 views
0
0

"การฟัง" ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำ
• การฟังของผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้อย่างไร
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เล่าได้พูดได้ การเริ่มต้นจากการฟังของผู้นำสำคัญอย่างไร
• อะไรคือเทคนิคการฟังสำหรับผู้นำ

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.พัชสิรี ชมพูคำ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย