กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
134 views
0
0
"สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศ
• บทบาทของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
• ความท้าทายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
• รู้จักหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) เพื่อเสริมสร้างนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว
__________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม