โรคลัมปี สกิน ในโคกระบือกับการช่วยเหลือเกษตรกร
77 views
0
0
"รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โรคลัมปี สกิน ในโคกระบือ ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรได้บ้าง
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย