สารสกัดสมุนไพรต้านโควิด-19
250 views
0
0
"อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สมุนไพรหลายชนิดถูกเอ่ยถึงสรรพคุณทางยาที่อาจเป็นทางเลือกและทางออกในการยับยั้งโควิด-19

• รู้จัก "รูติน" สารต้านไวรัสที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในขณะนี้ จากการการศึกษาทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของรูตินน่าจะสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
• รู้จัก "โปรตีเอส" เอนไซม์ย่อยโปรตีนในไวรัสโควิด-19
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย