เทคนิคการตลาด TikTok
369 views
0
0

• Quick MBA for SMEs อบรมความรู้ธุรกิจฟรีจากจุฬาฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (นาที 5)
• เทคนิคการตลาด TikTok (นาที 11.40)

เทคนิค TikTok

Short ต้องย่อเรื่องเก่ง จบครบใน 60 วินาที
Strong ตรึงคนให้อยู่หมัดใน 10 วินาทีแรก
Song เติมเพลงประกอบคลิปให้คนเพลิน
System ต่อเชื่อมให้ระบบรู้จักว่าคลิปของเราเป็นเรื่องอะไร
Smart video ตกแต่งคลิปให้ดึงดูด
Sales ไปต่อในแพลตฟอร์มอื่นได้
____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย