ผ่อดีดี (PODD) ระบบเฝ้าระวังโรคระบาดและสาธารณภัย
118 views
0
0
ผ่อดีดี (PODD) Participatory One Health Digital Disease Detection Center

โครงการรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize Award) จากองค์กรระดับโลก The Trinity Challenge 2021

เป็นระบบปฏิบัติการและโปรแกรมดิจิทัลสำหรับเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติที่ชุมชนใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ ทำงานภายใต้ความร่วมมือของรัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว

เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวางแผนการเฝ้าระวังโรคที่สามารถควบคุมเหตุระบาดได้อย่างทันท่วงทีทั้งในคนและสัตว์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพและรายได้ของชาวบ้าน
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการ PODD และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่