รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่
220 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน
ตำแหน่ง - อุปนายกสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดใหญ่

ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน อุปนายกสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ว่า ปัจจุบันการเรียนออนไลน์แบบผสมผสานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ยังคงพบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์ของผู้เรียน ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนตามมา ขณะเดียวกันปัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนการสอน คือศักยภาพความพร้อมของทั้งผู้เรียน และผู้สอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้เรียนกับผู้สอนจะต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้ได้ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่จะเรียนรู้ได้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันยังน่ากังวล

รายการเจาะข่าวเช้านี้