จุดเปราะบางของ DeFi
152 views
0
0
"DeFi Vulnerabilities"

จุดเปราะบางของ DeFi (Decentralized Finance)

อ่านบทความวิจัย

A DeFi Bank Run: Iron Finance, IRON Stablecoin, and the Fall of TITAN
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3888089

Where do DeFi stablecoins go? A closer look at what DeFi composability really means
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3893487
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย