สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในรั้วจุฬาฯ
121 views
0
0

สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในรั้วจุฬาฯ
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย