การสร้าง Employee Engagement เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในองค์กร
144 views
0
0

• Employee Engagement คือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่องานและองค์กร
• การสร้าง Employee Engagement เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในองค์กรทำได้อย่างไร สิ่งนี้สำคัญอย่างไรต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนัน ชำนาญหมอ นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย