ความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
183 views
0
0

• เมื่อพูดถึงเรื่องความเสี่ยง มีประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
• ความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีประเด็นอะไรบ้าง
• ผลลัพธ์เชิงบวกจากการได้ประเมินความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อม
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ทักษิณา โพธิ์ใหญ่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย