โควิดกับสาธารณสุข
198 views
0
0
"ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

• โควิด-19 ต่อเนื่องยาวนาน คำถามคือจะกินเวลายาวต่อไปอีกเท่าไร
• จุดพีคโควิด-19 ของประเทศไทยในโมเดลระบาดวิทยา
• ระบบสาธารณสุขไทยจะเอาโควิดอยู่ไหม
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย