กระชายขาวและฟ้าทะลายโจร
221 views
0
0
"ผศ.ภญ.ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"กระชาย-ฟ้าทะลายโจร" กับการใช้ในโรคโควิด-19
• สรรพคุณทางยาของกระชายและฟ้าทะลายโจร
• สารสำคัญและการออกฤทธิ์ของกระชายและฟ้าทะลายโจรที่มีต่อโควิด-19
• การใช้สมุนไพรกระชายและฟ้าทะลายโจรให้ปลอดภัยและได้ผล
• ข้อควรระวังในการใช้กระชายและฟ้าทะลายโจรกับกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่รุนแรง
• ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพรกระชายและทะลายโจรควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน
• การกินกระชายในรูปของอาหารก็ได้ประโยชน์เช่นกัน
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ภญ.ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย