โควิด-19 กับผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์
356 views
0
0
"ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย"

โควิด-19 กับผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์
• โควิด-19 มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างไร
• บทบาทของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยในเรื่องการดูแลสวัสดิภาพสัตว์และการอนุรักษ์
• ปัญหาที่พบมากเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงโควิด-19 จะมีวิธีบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกละเลยได้อย่างไร

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)